首頁 > 語言世界觀 >台語吟唐詩三 ~ 王華南
台語吟唐詩三 ~ 王華南

[原著]

[henry]於2011-04-14 04:15:17上傳[]

 

第1節
台語吟唐詩三

王華南

清明

                     

sɔ́ŋ - piēt     gnɔ-giên kɔ-si    chi ūn     ɔ̄ŋ - î    chɔk - si

      

hà-má im-kūn-chiú   bùn-kun hō- sɔ- chi

      

kun giên put-diek-ì    kūi-gnɔ̄ lām-sān-sûi

      

dàn-khì b`ɔk hiù-būn  pièk-ûn bū-chìn-s î

 

《清明》   杜牧         

tsiēŋ-biêŋ  d`ɔ-bɔ̄k  chɔk - si   tsiet- giên chuàt-kù

清明 時 節 雨 紛 紛        路上 行 人 欲 斷 魂

tsiēŋ-biêŋ sī-chiét í hūn-hun  l`ɔ-siāŋ hiēŋ-jîn i`ɔk duàn-hûn

借問 酒 家 何 處 有        牧童 遙 指 杏 花 村

chiá-būn chiu-ka hō-tsí-iú     b`ɔk-dɔ̄ŋ iāu-chí hièŋ-huā-tsun