首頁 > 語言世界觀 >台語吟唐詩 四 ~ 王華南
台語吟唐詩 四 ~ 王華南

[原著]

[henry]於2011-04-14 04:12:08上傳[]

 

第1節
台語吟唐詩 四

王華南

                 

                   tsūn-hiáu           bièŋ-hò-jiên

                      

tsūn-biên  put -kak-hiáu    tsú-tsù  būn-tē-chiáuniáu

                      

ià- lâi    hɔ̄ŋ-u-sieŋ      hua lɔ̄k  dī-dō-siáu

                   夜 思               

                   ià-su               li-piēk

                       

tsɔ̄ŋ-chiên biēŋ-guàt-kɔŋ      sì-dè-si`ɔŋ- sɔŋ

                       

ki-tˆɔ  b`ɔŋ- biēŋ-guāt       dē- tˆɔ   sū-kɔ́-hiɔŋ

                 八 陣 圖             杜 甫

                pat-dìn-dˆɔ           d`ɔ - hú

                        

kɔŋ kài  sām-hūn-kɔ́k       biēŋ-siêŋ pat-dìn-dˆɔ

                        

kaŋ liû siēk put-chuán        ūi- hīn  sit-tūn-gˆɔ